algemene voorwaarden
ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Algemeen
De wedstrijd wordt georganiseerd door:
Voetgangersbeweging vzw (het Octopusplan)
Diksmuidelaan 303
2600 Antwerpen (Berchem)
Telnr: 03/270 06 30
info@octopusplan.be

De wedstrijd bestaat uit het inzenden van een foto of een filmpje. Meedoen kan met de klas of school. Je kan meerdere inzendingen doen zowel met de school als met de klas.


2. Deelnemingsvoorwaarden
- Alvorens te kunnen deelnemen dient de inzender de Octopusplan pagina op Facebook een ‘vind ik leuk’ te geven.
- De school is Octopusschool (lid van het Octopusplan voor het schooljaar 2018-2019). De inzending kan ook gebeuren door een (groot)ouder van de leerling die naar de Octopusschool gaat.
- Alle schoolgegevens (naam school, straat en nummer, postcode en gemeente) dienen correct te zijn ingevuld om geldig te kunnen deelnemen.
- De inzending toont een duidelijke link naar de campagne STRAPDAG van het Octopusplan.
- Voor een schoolinzending dienen er meerdere kinderen betrokken te worden met een min. van 8 kinderen.
- De school heeft de voorbije vijf jaar geen hoofdprijs gewonnen via de strapwedstrijd nl. een Octopus Verkeersshow op school. Deze scholen kunnen wel nog deelnemen voor de andere prijzen maar kunnen geen Verkeersshow winnen.

Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal. Elk invulformulier dat onvolledig is ingevuld, wordt als ongeldig beschouwd.

3. Overmacht/voorbehoud
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet. Met name wat betreft de technische prestaties en het risico op onderbrekingen. En ook de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.
De organisatie behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Als de wedstrijd door technische problemen of overmacht vroegtijdig wordt stopgezet, zullen de winnaars worden gekozen uit de ontvangen inzendingen. De organisatie behoudt zich het recht om foto’s of filmpjes te verwijderen die niet stroken met het vooropgestelde concept of met de gestelde voorwaarden in punt 2. Foto’s of filmpjes die choquerende en/of discriminerende beelden bevatten worden verwijderd en overgedragen aan gerechtelijke instanties. Omwille van veiligheidsredenen wordt elk IP adres bewaard.
Druk-, spel-, zet - of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.

Het Octopusplan, noch haar personeel kan aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade die door de wedstrijd kan voortvloeien. Ook kan de organisatie met haar personeel niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke technische problemen bij de organisatie zelf of bij de deelnemer aan de wedstrijd en/of een derde. Als de wedstrijd door overmacht of buiten de organisatie haar wil om moet worden geannuleerd, is de organisatie (en personeel) niet aansprakelijk.


4. Inzenden/stemmen ?
Elke gebruiker kan meerdere inzendingen doen.
Elke gebruiker kan op meerdere inzendingen 1x stemmen.

5. Prijzen/bepaling van de winnaars*:
De prijzen kunnen niet omgeruild of omgezet worden in geld. Het Octopusteam kan op elk moment een prijs wijzigen omwille van bijvoorbeeld productieredenen of overmacht. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs. De winnaars worden enerzijds bepaald op basis van hoogste aantal stemmen op de video en/of foto inzending. Anderzijds worden een aantal creatieve inzendingen door de organisator ‘Het Octopusplan’ bepaald. Er bestaat geen discussie over de uiteindelijk bepaalde winnaars.


Prijzen voor de schoolinzendingen:
- Octopus Verkeersshow met Levende Muziek op school:
Levende Muziek geeft maximum drie shows (50min) voor max. 90 kinderen op een voormiddag. De exacte datum wordt in overleg met Levende Muziek, het Octopusplan en de school bepaald. Er dient een vrije ruimte te worden voorzien, een stopcontact, een plek om te lossen/laden, een parkeerplaats, drinken. De prijs dient te worden ingepland tijdens het schooljaar 2018-2019.
- Uitstap naar de Pretpot (Tisselt): binnenspeeltuin met Strapdagworkshop
De klasuitstap is voorzien voor max. 25 kinderen en 2 begeleiders. De klas is welkom vanaf 9u tot 16u. Er wordt een workshop over het ‘straplied’ gegeven van 60 min. De leerlingen brengen zelf eten mee maar er wordt wel gevraagd min. een drankje van de zaal af te nemen dan. De inkom voor de binnenspeeltuin en het tarief voor de workshop zit in de prijs inbegrepen. Er is geen vervoer in de prijs inbegrepen. De datum wordt in overleg bepaald maar dient te worden gepland tijdens het schooljaar 2018-2019.
- Octopus Dreamtour: praktijkles dodehoek met een echte vrachtwagen (i.s.m. SUEZ):
De datum wordt in overleg met de betrokken partijen bepaald en dient plaats te vinden tijdens het schooljaar 2018-2019. Een Octopus Dreamtour duurt 2 tot 3 u, voor-of namiddag en is voor leerlingen van het 5e en/of 6e leerjaar met een maximum van 30 leerlingen. De school zorgt voor een verkeersvrije parking /plaats voor de vrachtwagen, niet op de openbare weg. Eventueel zorgt de school zelf voor het verkeersvrij maken van bijvoorbeeld een gemeenteplein (bij gemeente/politie). Er dient rekening gehouden te worden met de afmetingen en gewicht van de vrachtwagen (dit wordt tijdig door het Octopusteam meegedeeld).
Wat mag de school verwachten:
o Theorieles via het digitaal leerplatform Octopus Verkeersl@nd of via een presentatie
o Verduidelijking van de theorie met de tafelopstelling en/of oefeningen via het leerplatform.
o Omzetten van de theorie in de praktijk aan de vrachtwagen waarbij alle leerlingen de kans krijgen om te ervaren wat een vrachtwagenchauffeur achter het stuur kan zien of niet kan zien.
- Educatief boekenpakket (Abimo-Pelckmans):
De inhoud van dit pakket kan variëren naargelang het aanbod. Het pakket is niet inwisselbaar en wordt per post naar de winnaar toegestuurd.
- Octopus handpop:
Deze prijs is niet inwisselbaar en wordt per post naar de winnaar toegestuurd.
- Octopus liedjesboek voor kleuters
Deze prijs is niet inwisselbaar en wordt per post naar de winnaar toegestuurd.
- Fluohesjes voor een klas
Deze prijs is niet inwisselbaar en wordt per post naar de winnaar toegestuurd. De maten/kleuren zijn in samenspraak met het Octopusplan te bepalen naargelang de beschikbaarheid van de hesjes.
* Inzendingen kunnen enkel winnen als aan alle voorwaarden zoals in het wedstrijdreglement omschreven is voldaan.
6. Communicatie naar de winnaars

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht, mogelijk wordt er ook een mededeling geplaatst via de website en de sociale mediakanalen van de organisatie. De lijst van de winnaars kan niet betwist worden.

7. Deelnameperiode
De wedstrijd loopt van 22 september 2018 00.00u tot en met 12 oktober 2018 23.59 u.

8. Privacy
De persoonsgegevens die het Octopusteam over de deelnemers verzamelt, vallen onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 met betrekking op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij worden opgenomen in een bestand voor intern gebruik. De persoonsgegevens van de deelnemers uit deze wedstrijd worden door het Octopusplan verwerkt in het kader van de wedstrijd en het toezenden van de prijs. De persoonsgegevens kunnen aangewend worden voor marketing-en communicatiedoeleinden betreffende de activiteiten van het Octopusplan. De organisatie geeft de informatie niet door aan derden. Deelnemers kunnen ten alle tijden hun persoonsgegevens laten wijzigen of laten schrappen of zich verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk per e-mail naar info@octopusplan.be

9. Communicatie/toestemming (portretrecht)
Door deel te nemen aan de wedstrijd, verleent de inzender toestemming om deze inzending, zonder voorafgaandelijke toestemming, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is en zonder enige beperking in tijd en ruimte, te publiceren op de websites en andere onlinekanalen van het Octopusplan (facebook, instagram, youtube, twitter, enz.) en/of te gebruiken in toekomstig promotie drukwerk (folder/flyers/brochures/enz.) van het Octopusplan (Voetgangersbeweging vzw). Bij publicatie wordt een bronvermelding gebruikt. Deelnemers gaan door hun deelname akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met filmpje, foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen, alsook kanalen van eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven of audiovisuele pers. Zij geven hierbij toestemming m.b.t. het portretrecht.

10. Slotbepalingen
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het wedstrijdreglement.