Bases legals
BASES LEGALS PROMOCIÓ SKITREN LA MOLINA
BASES LEGALES PROMOCIÓN SKITREN LA MOLINA
El Premi: 1 paquet “SkiTren” per a 4 persones, a sortejar entre els participants que completin el formulari El “Pack SkiTren” serà bescanviable a l’estació de Rodalies que es desitgi de la línea R3, per 4 bitllets de tren i 4 forfets d’1 dia, a utilitzar per 4 persones diferents el dia del bescanvi durant la temporada 2018-19 segons la següent correlació:

1.- Companyia organitzadora.
L'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. amb domicili social al carrer Vergós 44, 08017 Barcelona. amb CIF Q0801576J, organitza un sorteig denominat “Promoció SkiTren La Molina”
2.- Desvinculació pel que fa a Facebook.
Facebook no patrocina, avala ni administra de manera algun aquesta promoció, ni està associat a ella. L'usuari es desvincula totalment de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació l'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA i no a Facebook. La informació que proporcioni s'utilitzarà per gestionar la participació del concursant i per comunicar-li el premi.
3.- Objecte i mecànica del concurs.
L’objecte del concurs consisteix en el sorteig del premi entre tots els participants que completin el formulari de registre de dades personals (nom, cognoms, correu electrònic).
4.- Durada i Àmbit.
La campanya començarà el dimecres 13 de febrer i acabarà el dijous 21 de febrer a les 23.59h. El divendres 22 de febrer s’anunciaran els guanyadors a través dels mitjans de difusió de LA MOLINA - lamolina.cat (web i xarxes socials.)
5.-Requisits per participar.
Podran participar al concurs:- Tots els usuaris que hagin completat correctament el formulari de registre online (nom, cognoms, correu electrònic).
6.- Selecció del guanyador / guanyadors, suplents, comunicació i lliurament.
El guanyador/a del concurs serà escollit, aleatòriament, entre els participants que hagin acomplert amb els requisits de participació expressats al punt anterior. Si no s'aconsegueix contactar amb el guanyador en un termini de 7 dies naturals des del primer intent de contacte via correu electrònic o en el cas que aquest renunciés al premi, es procedirà a seleccionar un nou guanyador perdent l'anterior guanyador el seu dret a reclamar el premi. Així mateix, es comunicarà el nom dels guanyadors als mitjans i suports prèviament citats així com via correu electrònic per part de l’organització de La Molina un cop finalitzat el concurs. L'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA lliurarà els serveis objecte del premi als guanyadors directament a les taquilles centrals de les estacions d’esquí que apliquin en cada cas.
7.- Premis El premi consisteix en 1 “Pack Ski Tren” per a 4 persones, segons queda definit a la part introductòria d’aquest document.
8.-Reserves i limitacions: S'entendrà, a títol enunciatiu però no limitador, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d'aplicacions independents a la pàgina web; la realització d'un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i / o malintencionats. La constatació de qualsevol d'aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat. L'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels mateixos agraciats que impedís la seva identificació. Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin afectar a la tramesa dels premis. L'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA es reserva el dret d'emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs. L'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l'accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d'Internet l'empresa es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents bases.la empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d'interpretar les presents bases legals. Així mateix, l'empresa organitzadora queda exempta de tota responsabilitat si es dóna algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.
9.- Protecció de dades Les dades subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent l'empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA titular i responsable d'aquest fitxer, amb domicili social a carrer Vergós 44, 08017 Barcelona, la finalitat serà la gestió del present sorteig i enviament d'informació comercial que pogués ser del seu interès. L’empresa FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollides en el present CONCURS, especialment pel que es refereix a l'atenció de l'exercici dels drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.
10.- Acceptació de les bases La simple participació en el concurs implica l'acceptació de les presents Bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això, l'empresa quedarà alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant.