Όροι και προϋποθέσεις

Όροι Διαγωνισμού MOTUL


Κερδίστε ένα καπέλο MOTUL 300V με αυτόγραφο του Andreas IannoneΗ εταιρία MOTUL (εφεξής «Διοργανώτρια»), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια.

Δικαίωμα συμμετοχής στη προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού και οι σύζυγοί τους.

Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

Η διαδικασία της προωθητικής ενέργειας έχει ως εξής: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει μέσα από τον ιστότοπο https://www.motul.com/gr/el/ ή από τη σελίδα μας στο FB: https://www.facebook.com/motul.greece. Ο κάθε χρήστης για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να μας παραχωρήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του. Στο τέλος του διαγωνισμού, όλοι οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε κλήρωση για το δώρο.

Ένας τυχερός (-1-) στο τέλος της ενέργειας, μετά από κλήρωση που θα γίνει ανάμεσα στους συμμετέχοντες της εφαρμογής, κερδίζει ένα καπέλο MOTUL 300V με αυτόγραφο του Andreas Iannone. Η ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά την 30/11/18 και ώρα 17.00μ.μ, με τη χρήση του προγράμματος http :// www.random.org/ και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (εφεξής το αρχείο συμμετεχόντων). Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http ://www.random.org/faq/#S2.

Ο νικητής, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της διαδικασίας, θα ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες του δώρου μέσω προσωπικού μηνύματος στο inbox τους (φάκελο εισερχομένων μηνυμάτων τους).

Για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής, της παροχής του δώρου από τον διοργανωτή, θα υπάρχει ενημέρωση του νικητή από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, για τις οποίες και θα ενημερώσει σχετικά έκαστο εκ των νικητών μέσω του προσωπικού μηνύματος του όρου 6 ανωτέρω. Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλικία) που θα έχει προηγουμένως δηλώσει στη Διοργανώτρια Εταιρεία είναι αληθή και ακριβή.

Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας και για τις ανάγκες διεξαγωγής της, η εταιρία MOTUL πρόκειται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων βάσει του Ν.2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, αλλά και του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια της παρούσας προωθητικής ενέργειας καθιδρυόμενης σχέσης. Με την συμμετοχή σας στη προωθητική ενέργεια δίνετε ρητά την συγκατάθεσή σας στην MOTUL ως υπεύθυνης επεξεργασίας, να επεξεργάζεται η ίδια τα δεδομένα και να αναθέτει σε τρίτους συνεργάτες της την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τον ανωτέρω σκοπό. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει αλλά και του νέου κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Ο Συμμετέχων που παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα της ιστοσελίδας ή προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιέχει δόλο όσον αφορά τη συμμετοχή στην ενέργεια αποβάλλεται άμεσα από την ενέργεια και η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

Η συμμετοχή στη παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τους Όρους του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της με προηγούμενη ανακοίνωση στην ηλεκτρονική σελίδα https://www.facebook.com/motul.greece

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χωρίς ειδοποίηση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Οι Συμμετέχοντες στην ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή και χρήση εν γένει της προωθητικής ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Έτσι, η Διοργανώτρια έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή του Δώρου για διαφημιστικούς σκοπούς.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.

Οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί εντός της πλατφόρμας συμμετοχής και εμφανίζονται στο website και στη σελίδα της εταιρείας στο Facebook.