Bases legals
BASES DEL 12è CONCURS “JOVES I MOBILITAT”

“Joves i Mobilitat” és un concurs amb el què el RACC pretén que els joves treballin aspectes de mobilitat sostenible i segura. El seu objectiu principal és promoure actituds que fomentin una mobilitat responsable.
En el concurs “Joves i Mobilitat” els joves poden donar la seva visió sobre la mobilitat mitjançant projectes de millora, anuncis gràfics i vídeo per Instagram.
El REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC), amb CIF G-08307928 i domicili a Barcelona, Av. Diagonal, núm. 687, el SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT, amb domicili a Barcelona, c/ Diputació, núm. 355, són els organitzadors del concurs “Joves i Mobilitat”.

PARTICIPANTS
a) Aquest concurs va adreçat als alumnes de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de centres escolars i als nois i noies de 13 a 17 anys membres de casals de joves o centres de lleure de Catalunya.
b) Els participants han d’estar vinculats i tutoritzats des dels centres escolars, centres de lleure o casals de joves. La participació es farà mitjançant la inscripció anònima dels nois i noies a través dels professors/tutors dels centres als que pertanyen.
c) Es podrà participar en el concurs de forma individual o formant part de grups de fins a un màxim de quatre components. Tot grup, ja estigui format per un únic participant o per més d’un, s’haurà d’inscriure sota un nom, sense cap tipus d’identificació personal.
d) El professor o tutor del centre respectiu haurà d’inscriure el grup o grups als que supervisa al web del concurs (www.jovesimobilitat.cat) fent constar les seves dades de contacte professional (nom, cognoms, telèfon i correu electrònic), així com el nom del grup o grups al/s que tutela, el nombre de components que l’integren (un, dos, tres o quatre) i l’edat dels mateixos.
En el cas de que els participants siguin de centres escolars cal fer constar: curs i grup escolar, nom del centre escolar i adreça completa. En el cas de que siguin de casals o centres de lleure cal fer constar nom del grup, del centre i adreça completa.
e) Els participants han de publicar ells mateixos les seves propostes al web del concurs (www.jovesimobilitat.cat).
f) Els professors o els tutors dels participants són els encarregats d’engrescar els seus alumnes i treballar conjuntament els diversos temes que proposa el concurs.

g) Així mateix, els professors/tutors que inscriguin grup/s per a participar en el concurs, es comprometen a donar trasllat de tots els extrems continguts en les presents bases de participació a tots els components dels grups i a fi de que les coneguin.
La participació en el concurs comporta l’acceptació de les presents bases.

TEMES DE TREBALL
El concurs “Joves i Mobilitat” designa un tema específic de treball per a cada edició.
Per l’edició actual es treballa: “Joves, mòbil i seguretat viària: què fem?”.

COM PARTICIPAR?
Els treballs els han de publicar els mateixos participants en el web www.jovesimobilitat.cat. Cal penjar al web els projectes de millora, anuncis gràfics i vídeo per Instagram, abordant la temàtica proposada.
Cada participant inscrit al concurs pot formar part de deu grups diferents com a màxim.
a) PROJECTE DE MILLORA: Hauran de ser propostes desenvolupades sobre algun projecte nou per la millora de la seguretat viària, basat en el tema proposat o en un aspecte concret del mateix. La presentació del projecte es podrà fer en Power Point, Keynote, Prezi, Word o vídeo, i haurà d’estar estructurat en títol, descripció general, justificació, objectius generals, objectius específics, i mètode. Han d’estar escrits en català, castellà o anglès. Han de contenir els logotips del concurs i dels organitzadors.
b) ANUNCI GRÀFIC: Ha de contenir els elements següents: un missatge escrit clar i concís, amb tipografia clara i gran, una imatge (fotografia o il·lustració originals) que expressi la idea del missatge i la firma del cartell, formada pel logo del Concurs i els logotips dels organitzadors. Han d’estar escrits en català, castellà o anglès. Es recomana seguir els paràmetres assenyalats pels experts en la pàgina web del concurs.
c) VÍDEO PER A INSTAGRAM: Els vídeos han de ser originals, no podran superar, en cap cas els 60 segons de durada. Han de contenir el logo del Concurs “Joves i Mobilitat “a l’inici i els logos dels organitzadors (RACC i Servei Català de Trànsit) en els crèdits finals Es recomana seguir els paràmetres assenyalats pels experts en la pàgina web del concurs.
No es permet l’ús explícit de marques comercials.

Els treballs presentats en cap cas poden incitar a afavorir situacions de risc o de temeritat. Si fos el cas, no s’admetrien al concurs. No han de ser contraris a les lleis, ni a l’ordre públic. L’organització té el dret de decidir si les propostes presentades s’ajusten a la temàtica proposada i, en cas contrari, no admetre-les.
Els treballs presentats que continguin text, aquest ha de ser en llengua catalana, castellana o anglesa, i sense cap falta d’ortografia. Aquest aspecte també s’aplica als texts dels anuncis gràfics.
En el moment de crear els treballs es recomana consultar els continguts educatius del Programa “Joves i Mobilitat” que podreu trobar al mateix web del concurs www.jovesimobilitat.cat.

PREMIS
a) Els premis consisteixen en:
- Millor projecte de millora: Una càmera d’acció per a cada membre del grup (fins a 4 components).
- Millor anunci gràfic: Una càmera d’acció per a cada membre del grup (fins a 4 components).
- Millor vídeo per a Instagram: Una càmera d’acció per a cada membre del grup (fins a 4 components).
- Millor classe: La classe que hagi participat amb més treballs, amb presència a totes les modalitats i aquests estiguin millor puntuats, guanyarà una estada d'una nit a Port Aventura World amb entrada il·limitada a Port Aventura Park + accés a Ferrari Land per tota la classe.
- Premi al professor/tutor més motivador: El professor/tutor que hagi estat responsable del major nombre de participants, en proporció al nombre total dels seus alumnes, guanyarà un Smartwatch. En cas d’empat es tindrà en consideració la puntuació aconseguida pels treballs dels seus participants.
b) Els premis no es podran bescanviar pel seu valor en efectiu i estan subjectes a la normativa fiscal.
c) Els premis poden ser substituïts per algun de valor similar.

CALENDARI
La presentació de treballs pel concurs comença el 10 de gener de 2019 i acaba el 15 de maig de 2019.
a) L’accés al web www.jovesimobilitat.cat està obert des del 10 de gener de 2019 fins al 15 de maig de 2019. Durant aquest període, els participants podran penjar en qualsevol moment les seves propostes.
b) El dia 22 de maig es comunicaran els 2 finalistes de cada modalitat. La comunicació es fa a través dels tutors dels grups, la web de concurs i les xarxes socials.
c) La proclamació dels guanyadors i el lliurament de premis tindrà lloc el mes de juny, en un acte a Barcelona.

JURAT
a) El jurat està format per dos representants de la Fundació RACC, dos representant del Servei Català de Trànsit, un representant del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, un Periodista i un Publicista.
b) El jurat valorarà l’obra dels participants en base a la seva qualitat, coherència amb el tema de treball i originalitat.
c) Les decisions del Jurat són inapel·lables.

DRETS D’AUTOR

1.- Els autors de les propostes de millora, els anuncis gràfics i els vídeos per a Instagram accepten adherir-se a la llicència Creative Commons i, per tant, són coneixedors que les obres que pengin al concurs poden ser publicades per tothom que ho vulgui sempre que s’esmenti la font (l’autor i el nom de Premi Joves i Mobilitat RACC).
2.- Els treballs presentats han de ser de creació pròpia. No s’acceptaran “muntatges” on només aparegui una captura de pantalla o fotografia extreta d’un banc d’imatges, i on la única modificació sigui la inserció d’un text o titular.
3.- Les propostes de millora, els anuncis gràfics i els vídeos per a Instagram que resultin finalistes i/o guanyadors del concurs, seran cedits gratuïtament pels seus autors als organitzadors del mateix, amb caràcter mundial, de forma indefinida i no exclusiva, els drets de reproducció, distribució, comunicació de les seves obres, sense cap tipus de limitació, de forma total o parcial, i a través qualsevol tipus de mitjà, sempre i quan no tinguin ànim de lucre.
A tal efecte, en el moment que se’ls comuniqui que són finalistes del concurs hauran de portar la corresponent autorització dels seus pares o tutors legals amb còpia del seu DNI d’acord amb el model d’autorització adjunt.

DRETS D’IMATGE
Els finalistes i guanyadors autoritzan expressament al RACC, com a organitzador del concurs, perquè pugui procedir a la captació i publicació, per qualsevol mitjà, amb àmbit estatal i sense limitació temporal, de les fotografies i
demés material audiovisual que continguin la seva imatge i que s’obtinguin amb motiu del lliurament de premis o qualsevol altre acte relacionat amb el concurs, de forma gratuïta.
Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment, però haurà d’indemnitzar-se, en el seu cas, pels danys i perjudicis derivats de la retirada de la seva imatge.
Així mateix, s’autoritza expressament a què les seves dades i les dades relatives a la seva participació en el concurs, com ara classificació, etc., també siguin publicades a través de qualsevol mitjà amb àmbit estatal i sense limitació temporal.
A tal efecte, en el moment en què se’ls comuniqui que són finalistes hauran de portar la corresponent autorització dels seus pares o tutors legals amb còpia del seu DNI d’acord amb el model d’autorització adjunt.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DELS PARTICIPANTS
Responsable del tractament: Les dades personals facilitades pels pares/mares o tutors legals dels participants en el concurs “Joves i Mobilitat” son tractades pel Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC).
Finalitat del tractament: Gestionar la participació en el concurs “Joves i Mobilitat”.
Legitimació del tractament: El tractament de les dades es porta a terme sobre la base de la relació contractual necessària per a la participació en el concurs.
Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.
Drets: Vostè pot exercir els següents drets: oposició, accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, revocació del consentiment i impugnació de qualsevol decisió basada en el tractament automatitzat de les dades a través dels formularis posats a la seva disposició en www.racc.es/LOPD. També podrà exercir qualsevol d’aquests drets dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades del RACC mitjançant un correu electrònic a dporacc@racc.es; o per corre postal dirigint-se a Avinguda Diagonal, 687- 08028 Barcelona (A/A. Delegat de Protecció de Dades del RACC). Vostè haurà d’aportar còpia del seu DNI o document oficial que l’acrediti.
Informació addicional: Si desitja més informació sobre la política de protecció de dades del RACC i el tractament de les dades facilitades pot accedir a la pàgina web del RACC: www.racc.es/políticadeprivacidad; sol·licitar-la per correu electrònic: inforacc@racc.es; dirigir la seva sol·licitud a qualsevol de les nostres delegacions: www.racc.es/oficinas; o trucar-nos per telèfon: (+34)900.357.357.

OBLIGACIONS FISCALS
Els premis d’aquest concurs constitueixen premis en espècie amb la consideració de guany patrimonial pel guanyador, de manera que estaran subjectes a les obligacions fiscals corresponents, d’acord amb la Llei i el Reglament de l’IRPF vigents en el moment del lliurament dels premis. La retenció de l’RPF, si procedeix, serà responsabilitat de l’organitzador.

DRETS DE L’ORGANITZADOR
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació i el compromís del compliment d’aquestes bases. L'organització es reserva el dret de modificar les bases en qualsevol moment.
L’organitzador es reserva el dret d’eliminar les participacions i/o grups participants inscrits que defraudin, alterin o inutilitzin el bon funcionament i el desenvolupament normal i reglamentari del present concurs. L’organització pretén que totes les persones inscrites participin en igualtat de condicions i en estricte respecte a les normes i de bona fe. Per això qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la desqualificació de la persona participant.
L’organitzador no admetrà actes de pirateria o destinats a manipular el concurs en perjudici de la resta de participants. En el supòsit de què l’organitzador tingui sospites de què una persona utilitza plataformes d’intercanvi de vots, utilitza perfils falsos, ha manipulat o intentat manipular fraudulentament el concurs en el seu propi benefici, l’eliminarà automàticament mitjançant comunicació via correu electrònic sense més requisit que explicar-li els motius de la seva eliminació.

AUTORITZACIÓ

Concurs “Joves i Mobilitat”
Jo,________________________________________________________________________, amb DNI número ______________________, amb domicili a _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, mitjançant la present manifesto expressament conèixer i acceptar les bases del concurs Joves i Mobilitat i com a pare/mare o tutor legal del menor d’edat:
Nom: ______________________________________________________
Cognoms: ______________________________________________________
Data de naixement: ______________________________________________________
Centre escolar/casal: ________________________________________Curs:__________
AUTORITZO a que les imatges fotogràfiques i demés material audiovisual del meu/va fill/a o tutelat/da que s’obtinguin amb motiu del lliurament de premis o qualsevol altre acte relacionat amb el concurs Joves i Mobilitat, puguin ser publicades, de forma total o parcial, per a qualsevol mitjà i mitjançant qualsevol format i suport, amb àmbit estatal i sense limitació temporal, de forma gratuïta. Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment, però haurà d’indemnitzar-se, en el seu cas, pels danys i perjudicis derivats de la retirada de la imatge.
Així mateix, autoritzo expressament a que les dades del meu/va fill/a o tutelat/da (nom, cognoms, centre escolar/casal/centre de lleure i curs) i les dades relatives a la seva participació a l’esmentat concurs, com ara classificació, grup al que pertany, treball presentat, etc., també puguin ser publicades a través de qualsevol mitjà i suport, amb àmbit estatal i sense limitació temporal.
Així mateix, com a pare/mare o tutor legal del menor, autoritzo la cessió gratuïta al REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA i al SERVEI CATALÀ DEL TRÀNSIT com a organitzadors del concurs Joves i Mobilitat, amb caràcter mundial, pel temps màxim permès per la llei i no exclusiva, dels drets de reproducció, distribució i comunicació dels anuncis gràfics, dels articles d’opinió i/o dels vídeo-relats dels quals puguin ser autors els menors, sense cap tipus de limitació, de forma total o parcial, i a través qualsevol tipus de mitjà i suport, sempre i quan no tinguin ànim de lucre.
Per últim, en cas de resultar guanyador del meu/va fill/a o tutelat/da, declaro que conec que els premis d’aquest concurs constitueixen premis en espècie amb la consideració de guany patrimonial pel guanyador, de manera que estaran subjectes a les obligacions fiscals corresponents, d’acord amb la Llei i el Reglament de l’IRPF vigents en el moment del lliurament dels premis. La retenció de l’RPF, si procedeix, serà responsabilitat de l’organitzador.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament: Les dades personals facilitades son tractades pel Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC).
Finalitat del tractament: Gestionar la participació en el concurs “Joves i Mobilitat”.
Legitimació del tractament: El tractament de les dades es porta a terme sobre la base de la relació contractual necessària per a la participació en el concurs.
Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.
Drets: Vostè pot exercir els següents drets: oposició, accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, revocació del consentiment i impugnació de qualsevol decisió basada en el tractament automatitzat de les dades a través dels formularis posats a la seva disposició en www.racc.es/LOPD. També podrà exercir qualsevol d’aquests drets dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades del RACC mitjançant un correu electrònic a dporacc@racc.es; o per corre postal dirigint-se a Avinguda Diagonal, 687- 08028 Barcelona (A/A. Delegat de Protecció de Dades del RACC). Vostè haurà d’aportar còpia del seu DNI o document oficial que l’acrediti.
Informació addicional: Si desitja més informació sobre la política de protecció de dades del RACC i el tractament de les dades facilitades pot accedir a la pàgina web del RACC: www.racc.es/políticadeprivacidad; sol·licitar-la per correu electrònic inforacc@racc.es; dirigir la seva sol·licitud a qualsevol de les nostres delegacions: www.racc.es/oficinas; o trucar-nos per telèfon: (+34)900.357.357.
____________________________, a ____ de _________________ de _______

Signat (Pare, mare o tutor legal)

S’adjunta a la present còpia del DNI del signant.


AUTORITZACIÓ CONCURS "JOVES I MOBILITAT (Descarregar pdf)