Bases legals
BASES REGULADORES DEL CONCURS “ELS ESPORTS A LA BIBLIOTECA”
Primer Organització
La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona organitza de forma periòdica accions de promoció dels seus canals corporatius en xarxes socials (Facebook /biblioteques XBM, Twitter @bibliotequesxbm i Instagram @bibliotequesxbm)
Segon. Objecte de la convocatòria i aplicació pressupostària
L’objecte de les presents bases el constitueix la regulació del concurs de fotografia anomenat “Els esports a la biblioteca”, per promocionar el Prestatge Virtual d’Esports, mitjançant el sorteig d’un viatge en globus per dues persones dins el territori català, a través del Facebook corporatiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona (“XBM”) https://www.facebook.com/bibliotequesXBM/ Aquest concurs fotogràfic vol donar a conèixer el prestatge d’esports bibliotecavirtual.diba.cat/esports de les biblioteques de la XBM. L’objectiu és aconseguir fotografies dels documents d’esports que l’usuari recomana de la biblioteca. El premi s’imputarà a l’aplicació pressupostària G/40200/33210/48100 del vigent pressupost de despeses de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
Tercer. Requisits de participació
Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de:
1. Ser majors de catorze anys.
2. El concursant ha de ser seguidor del Facebook de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona
https://www.facebook.com/bibliotequesXBM/
3. El concursant haurà d’accedir a la pàgina d’Easy promos del concurs que trobarà a la pàgina de facebook de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona on haurà d’enregistrar les dades de participació i penjar
una fotografia on aparegui un llibre d’esports de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona que l’usuari recomani.
4. Cada participant podrà presentar tantes fotografies com vulgui.
Les fotografies han de ser inèdites i no haver estat premiades per cap altre
concurs
Quart. Calendari del concurs
El termini per presentar les fotografies comença el dia 8 de maig de 2018 a les 09:00 hores del matí i acaba el 26 de juny de 2018 a les 23.59 hores de la nit.
Cinquè. Condicions generals
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs.
La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de
perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la Diputació de Barcelona es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de a plataforma de Facebook, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Diputació de Barcelona es reserva el dret
d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.
Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones.
Sisè. Premi, sorteig, procediments d’acceptació i lliurament
1. Premi
El premi serà un viatge en globus per dues persones dins el territori català.
2. Sorteig
Finalitzat el termini per a la presentació de fotografies, es realitzarà un sorteig
entre tots els participants a través de la plataforma Easy promos que determinarà
un únic guanyador. El personal de la XBM quedarà exclòs del sorteig, no podent resultar guanyador del premi.
La Diputació de Barcelona comunicarà el premi al guanyador mitjançant correu electrònic o missatge privat a Facebook.
3. Procediment d’acceptació
El/La guanyador/a haurà de posar-se en contacte amb l’Organització del concurs
en el termini de 3 dies mitjançant un correu electrònic a l’adreça gsb.web@diba.cat, en el qual confirmarà la seva voluntat d’acceptar el premi,
facilitarà el seu nom d’usuari de Facebook, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte i adjuntarà la imatge original que hagi resultat guanyadora.
En cas que el/la guanyador/a no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi, quedarà descartat/ada i es podrà donar el premi a la persona que hagi quedat seleccionada a continuació.
4. Lliurament del premi
Un cop el/la guanyador/a hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat al canal corporatiu de Facebook de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona.
Realitzada aquesta publicació, la Diputació de Barcelona trametrà la informació necessària al guanyador per concertar el lliurament del premi.
Tant la promoció de l’acció com el guanyador del sorteig es donaran a conèixer a través de la pàgina web bibliotecavirtual.diba.cat i de les xarxes socials de la Xarxa de Biblioteques Municipals.
Setè. Protecció de dades personals
Els i les participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al fitxers informàtics de la Gerència de Serveis de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per a gestionar aquest concurs, per a contactar amb les persones guanyadores, i per donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes
socials.
La persona titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant un escrit, amb una còpia del DNI o document d’identificació, que ha de presentar al Registre
General de la Diputació de Barcelona, rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona,
o bé a través de la Seu electrònica de la Diputació a https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-laseu/proteccio-dades/default.asp.
Vuitè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social
La xarxa social Facebook està exempta de tota responsabilitat en relació amb la
promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.
Novè. Limitació de responsabilitat
La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels
possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o
dades personals. La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a
la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en
particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin
deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.
Desè. Propietat intel·lectual
Els drets d’explotació de les fotografies realitzades corresponen a l’autor i s’atorga
a Facebook una llicència d’ús limitat (segons indiquen les condicions legals d’ús https://www.facebook.com/legal/terms). Els participants cediran a la Diputació de Barcelona els drets d’explotació de les imatges i, en concret, el dret a reproduirles,
distribuir-les i fer comunicació pública a través de qualsevol mitjà de difusió i suport existent, inclosos entre d’altres, materials gràfics, audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials per a usos no comercials. En tots els casos,
es farà constar el nom de l’autor de la fotografia.
Onzè. Drets d’imatge
Els participants es fan responsables dels drets d’imatge de les persones que surten a les seves fotografies i de les possibles responsabilitats que se’n reclamessin.
Dotzè. Altres normes
La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del mateix, de manera que la manifestació, en el sentit
de no acceptació de les bases implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.
L’organització es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat.
No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si escau, per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres.L’organització es reserva la facultat de resoldre qualsevol incidència o eventualitat no prevista en aquestes bases.
Tretzè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre qualsevol controvèrsia que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases és competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de la Diputació de Barcelona.
Segon. RETENIR el crèdit que es destinarà a aquest concurs per un import màxim de
tres-cents euros (300,00€), IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/40200/33210/48100 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona.
Tercer. DISPOSAR la publicació de les bases i la convocatòria per a la concessió del premi corresponent al Concurs de fotografia digital “Els esports a la biblioteca” al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.