Bases legals

Bases legals del sorteig Pica Lletres


‘Mots a l’aguait’1.- EMPRESA ORGANIZADORA DE LA PROMOCIÓ
L’empresa GRUP EDITORIAL 62, S.L.U amb domicili fiscal Avda. Diagonal, 662-664 (08034 Barcelona) i C.I.F B6217977 organitza amb finalitats promocionals el sorteig (en endavant, “la Promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d'Internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya.

2.- DATA D’INICI I FINALITZACIÓ
La Promoció s’iniciarà el dia 2 d’octubre de 2017, i finalitzarà el 2 de desembre de 2017. Seran nul·les totes aquelles participacions realitzades fora d’aquest període.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
- Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya i els seus pares o tutors legals hagin acceptat la clàusula d’autorització.
- Només participaran al sorteig dels premis aquelles persones que hagin respòs totes les 11 preguntes correctament.
- Les dades personals que introduiu al formulari d’incripció hauran de ser vertaderes.
- Els participants només podran incriure’s una única vegada a la promoció.
La mecànica de la Promoció consisteix en respondre les 11 preguntes del Trivia correponents al llibre Pica Lletres publicat per Fanbooks. I un cop finalitzades, en cas de ser totes correctes, entraran al sorteig d’un lot de llibres del segell Fanbooks de Grup 62.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
S’esculliran 3 guanyadors i 3 suplents de manera aleatòria a través de l’aplicació EasyPromos una setmana després de la finalització de la Promoció (el dia 11 de desembre de 2017). El dia 12 de desembre es publicaran el nom dels guanyadors per el web de fanbooks (www.fanbooks.cat) i per les xarxes socials del mateix segell.
Els guanyadors seran contactats mitjançant l’adreça de correu electrònic dels seus pares o tutors legals que hagin indicat a tals efectes en el moment de registrar-se per a gestionar l’enviament del premi. En el termini de set dies, hauran de contestar aquest email confirmant les seves dades i acceptant el premi. En cas que no ho facin o la seva participació hagi estat contrària a aquestes bases, es procedirà a contactar amb el primer suplent i així, successivament. Les despeses d’enviament del premi seran a càrrec de Fanbooks i en cap cas es faran enviaments fora d’Espanya.
Mitjançant la participació en el concurs, s’entenen acceptades les presents bases legals. Qualsevol rebuig a les presents implica una renúncia al premi.
Els guanyadors obtindran com a premi un lot compost per 10 llibres del segell juvenil català Fanbooks. Aquest premi no podrà ser intercanviat per qualsevol altre ni pel seu equivalent en metàl·lic.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les Bases o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedarà automàticament exclòs de la Promoció perdent tot dret sobre els premis.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que a qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d'altres participants.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol una altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar al desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a de l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que poguessin impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de l’11 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de desenvolupament, les dades personals dels participants seran tractades amb la major confidencialitat. En aquest sentit, cada participant amb l'acceptació d'aquestes bases legals dóna el seu consentiment que les seves dades personals seran incorporats a un fitxer, de qual som responsables, i utilitzades per a gestionar la seva participació en el concurs.. Aquestes dades seran utilitzades per a contactar amb el participant guanyador i, si escau, els suplents. Sens perjudici del tractament indicat, les dades dels participants seran tractades de conformitat amb la política de privacitat que aquests hagin acceptat.
Li informem que pot exercir els seus drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició mitjançant l'enviament d'un e-mail a fanbooks@grup62.com o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: Av. Diagonal, 662-664 (08034 Barcelona), adjuntant en tots dos casos copia del DNI.
En cas de resultar guanyador, el participant o el seu tutor legal autoritza la publicació de les seves dades personals identificatives a la pàgina web de Fanbooks (www.fanbooks.cat) i a les xarxes socials de la mateixa, amb l’única finalitat de donar publicitat als guanyadors.

9.- CANVIS
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o canviï els drets dels participants en la Promoció.

10.- INCOMPATIBILITATS
No podran participar en el present concurs els treballadors o els seus familiars directes o indirectes del Grup Planeta. Tampoc hi podran participar tots aquells proveïdors i col·laboradors que hagin participat en la seva elaboració, així com els seus familiars directes de primer grau.

11.- FISCALITAT
Tots els premis queden subjectes a la normativa fiscal vigent en el moment de la seva entrega als guanyadors.

12.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals que estableixi la legislació aplicable en matèria de jurisdicció competent.