Bases legals
Bases legals de participació en Concurs Finalista Nit de l'Esport

1.- EMPRESA QUE ORGANITZA PROMOCIÓ
La secció d'esports de l'Ajuntament de Castelldefels amb domicili a Plaça de l'Església, 1 08860 de Castelldefels i CIF P0805500F organitza amb fins promocionals el concurs per a l'elecció de finalistes al millor esportista de l'any a Castelldefels, en les categories masculina i femenina, majors i menors de 18 anys (en endavant, "Concurs Finalista Nit de l'Esport") d'àmbit nacional, a desenvolupar a través d'Internet d'acord amb el que disposa l'apartat de condicions per a participar-hi.

2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
La Promoció s'iniciarà el dia 16 de maig, i finalitzarà el dia 24 de maig.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
• Podran votar totes aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors de 14 anys.
• Només podran participar aquells participants que prèviament hagin estat presentats i validats com a candidats segons el que recull les Bases reguladores de la Nit de l'Esport de Castelldefels
• Les dades personals amb els que els participants omplin el formulari d'inscripció hauran de ser dades veraces.
• Els participants només podran inscriure un cop a la present promoció.

La mecànica del "Concurs Finalista Nit de l'Esport" consisteix en l'elecció d'un finalista mitjançant votació popular a través de Facebook, en les categories següents:
• Millor esportista masculí major de 18 anys.
• Millor esportista femení major de 18 anys.
• Millor esportista masculí menor de 18 anys.
• Millor esportista femení menor de 18 anys.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
Es triarà el guanyador o guanyadora de cada categoria en funció del nombre de vots obtinguts en acabar el període vàlid de votacions.
El / Els guanyador / és obtindrà / n com a premi: Ser finalistes en les seves respectives categories a la Nit de l'Esport.

5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s'evidenciés que qualsevol dels particpants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut de aquesta Promoció.

L'Organitzador del concurs informa que comprovarà la validesa dels vots rebuts pels participants del concurs mitjançant l'eina "Índex de Frau" desenvolupada per Easypromos. A través d'aquesta eina, l'Organitzador podrà saber, en finalitzar el període de participació, si el participant ha incorregut en pràctiques fraudulentes per tal d'obtenir més vots. Si el valor de l'Índex de Frau de la seva participació és igual o superior al 100%, l'Organitzador es reserva el dret de desqualificar al participant i declarar nul·la la seva participació.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc ser permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants.

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilizamosa de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d'aquesta Promoció.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi.

8.- FACEBOOK
La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada cap manera a Facebook pel que els participants alliberen Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 11 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de desenvolupament, cada participant amb l'acceptació d'aquestes bases legals consent que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer, de qual som responsables, i utilitzades per remetre Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els nostres serveis per carta, telèfon, correu electrònic, SMS / MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica.

L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a ajuntament@castelldefels.org o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: Plaça de l'Església, 1 08850 Castelldefels, adjuntant en ambdós casos còpia del DNI

10.- CANVIS
Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.