Política de privacidad
1.- Nor da datuak tratatzeko enpresa arduraduna?

Datuak tratatzeko enpresa arduraduna Zierbenako udala da, Aldapa 1 – 48508 Zierbena (Bizkaia) helbidea eta eta IFK-P-4812800 C dituena (aurrerantzean ANTOLATZAILEA).

Erabiltzailea ANTOLATZAILEAREKIN harremanetan jarri ahal izango da posta elektronikoz:
mkultura@zierbena.net

2.- Zergatik du ANTOLATZAILEAK datuak tratatzeko eskumena?
ANTOLATZAILEAK datuak tratatzeko eskumena du, promozioa egiteko beharrezkoak diren zerbitzuak burutu ahal izateko.

3.- Zein da izaera pertsonaleko datuak tratatzeko helburua?

Datuak Babesteari buruzko gaietan aplikagarria den Europako Parlamentuko eta Kontseiluko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (UE) Araudiarekin bat etorriz (pertsona fisikoen datuak babesteari eta datuok libreki erabiltzeari buruzkoa), datuok ondoren adierazten den helburuarekin erabiliko direla jakinarazten dizugu:

Harremanetarako datu pertsonalak ondoren adierazten den helburuarekin erabiliko direla jakinarazten dizugu:

• Udalerria sustatzeko etorkizunean antolatuko diren jardueretarako informazio-buletinak emailez bidaltzeko.
Hala ere, erabiltzaileak baimena atzera bota ahal izango du, edozein merkataritza-korrespondentzia edo publizitate-korrespondentzia jasotzen duenean, eta edozein unetan; horretarako, mkultura@zierbena.net helbidera emaila bidali beharko du.

4.- Datuak gordetzea

ANTOLATZAILEAK bildutako datuak bi aldeen arteko harremanak irauten duen bitartean gordeko dira, betiere, Erabiltzaileak bere datuak ezabatzeko eskaera egiten ez badu.

5.- Segurtasun Neurriak

ANTOLATZAILEAK datu pertsonalak babesteko segurtasun neurriak erabiliko ditu, datuak babesteari buruzko araudiak xedatutakoa betez.

6.- Zeintzuk dira erabiltzaileak bere datuekiko dituen eskubideak?

Erabiltzaileari jakinarazten diogu, edozein unetan, bere datuetan sartzeko, aldatzeko, kentzeko, kontra egiteko, mugatzeko, eramateko edo ahazteko eskaera egiteko eskubidea duela. Eskaera idatziz egin beharko du, Identifikatzeko Agiria erantsiz, ondorengo helbidean: Aldapa, 1 – 48508 Zierbena (Bizkaia); bestela, posta elektronikoaren bitartez helbide honetan: mkultura@zierbena.net

7.- Galderak

Pribatutasun Politika honen gaineko galderarik izanez gero, gurekin harremanetan jartzeko eskaera egiten dizugu, ondorengo helbide elektronikora mezua bidaliz: mkultura@zierbena.net

8.- Aldaketak

ANTOLATZAILEAK egoki irizten duen momentuan Pribatutasun Politika birpasatzeko eskumena izango du.

1.- ¿Cuál es la empresa responsable del tratamiento de sus datos?

La empresa responsable del tratamiento de sus datos es Zierbenako Udala / Ayto. de Zierbena, con domicilio en La Cuesta, 1 - 48508 Zierbena (Bizkaia) y C.I.F P-4812800 C. (en adelante, ORGANIZADOR).

El Usuario podrá contactar con el ORGANIZADOR mediante correo electrónico: mkultura@zierbena.net

2.- ¿Por qué el ORGANIZADOR está legitimada para llevar a cabo el tratamiento de sus datos?
El ORGANIZADOR tiene legitimación para el tratamiento de sus datos para poder llevar a cabo la prestación de los servicios que haya solicitado a través de la promoción.

3.- ¿Cuáles son las finalidades del tratamiento de sus datos de carácter personal?

De conformidad con lo establecido el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos personales serán tratados con las finalidades que se relacionan a continuación:

Le informamos de que sus datos personales de contacto serán utilizados para las siguientes finalidades:

• Envío de boletines promocionales con información de eventos futuros del municipio vía correo electrónico.
No obstante, el Usuario podrá revocar el consentimiento, en cada comunicado comercial o publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante notificación en la siguiente dirección de correo electrónico mkultura@zierbena.net

4.- Conservación de los datos

Los datos recabados por el ORGANIZADOR se conservarán mientras se mantenga la relación contractual entre las partes, siempre y cuando no se solicite la supresión de dichos datos por el Usuario.

5.- Medidas de Seguridad

El ORGANIZADOR mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales, conforme a la normativa en materia de protección de datos.

6.- ¿Qué derechos tiene el usuario en relación con sus datos?

Ponemos en conocimiento del Usuario que podrá ejercer, en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad u olvido al tratamiento de sus datos mediante la remisión de una comunicación escrita, incluyendo copia de su Documento Identificativo, a la siguiente dirección: La Cuesta, 1 - 48508 Zierbena (Bizkaia) o bien enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: mkultura@zierbena.net

7.- Preguntas

Si tiene alguna pregunta sobre la presente Política de Privacidad, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la dirección mkultura@zierbena.net

8.- Cambios

El ORGANIZADOR se reserva el derecho de revisar esta Política de Privacidad en el momento que lo considere oportuno.