Política de privacitat
Les dades personals facilitades s’integraran en els corresponents fitxers propietat de l’AJUNTAMENT DE BEGUES. El tractament que es pugui derivar d’aquestes dades personals se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable.

L’AJUNTAMENT DE BEGUES garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades personals recollides, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l’AJUNTAMENT DE BEGUES, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

AJUNTAMENT DE BEGUES
Oficina d’Atenció al Ciutadà
Avinguda Torres Vilaró, 4
08859 Begues (Barcelona)
begues@begues.cat

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.